สังคมแห่งการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันระหว่างบ้าน – โรงเรียน

หน้าที่ของครูและพ่อแม่ คือ การเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเด็ก โรงเรียนฯ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของผู้ปกครองและคุณครูเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสอดคล้อง ต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ปฏิบัติจนเป็นสิ่งเดียวกันกับวิถีการดำเนินชีวิต 

 

       อาทิเช่น 

  • กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองรายบุคคล 

  • กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ 

  • กิจกรรมพ่อแม่พาธรรม

  • กิจกรรมค่ายปลูกสตินำชีวิต 

  • กิจกรรมพลอยภูมิสัมพันธ์...รวมพลคนรักธรรมชาติ

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

๑๓/๔  ม.๖  ถนนศาลาธรรมสพน์ ๔๒ 
แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๗๐
พิกัดตำเเหน่ง google map 13°48'00.4"N 100°21'47.0"E


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555-2557 ทั้งภาพและเนื้อหาโดย โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

1Q6A8602.CR3