การรับสมัครนักเรียน

ระดับชั้น

 •  เตรียมอนุบาล

 •  อนุบาล ๑ – ๓

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

ระดับอนุบาล

 • เตรียมอนุบาล                   อายุ ๒ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม )

 • อนุบาล ๑                          อายุ ๓ ปีขึ้นไป    (นับถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม )

 • อนุบาล ๒                          อายุ ๔ ปีขึ้นไป    (นับถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม )

 • อนุบาล ๓                          อายุ ๕ ปีขึ้นไป    (นับถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม )

  

 

เกณฑ์การพิจารณา

 •  ผลการสำรวจพัฒนาการเเละการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

 

 

เอกสารในการสมัครเรียน

 

 • ใบสมัครชุดละ ๒00 บาท

 • รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ

 • สำเนาสูติบัตรนักเรียน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน (มีชื่อนักเรียนเเละผู้ปกครอง)

 • สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง

 • สำเนาเอกสารทางการเเพทย์ (ถ้ามี)

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ บิดา มารดา นักเรียน (ถ้ามี) 

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

๑๓/๔  ม.๖  ถนนศาลาธรรมสพน์ ๔๒ 
แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๗๐
พิกัดตำเเหน่ง google map 13°48'00.4"N 100°21'47.0"E


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555-2557 ทั้งภาพและเนื้อหาโดย โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ