top of page

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งหวัง เห็นเด็กเติบโตขึ้น ในสังคมอย่างมีคุณภาพ   มีความสุข   กับการเรียนรู้  ในวัยก้าวย่างที่มีความหมาย   ด้วยกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์  ก่อเกิดเกิดพลังแห่งทักษะชีวิต  เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตสู่โลกกว้างได้อย่างมีความสุขและเข้มแข็ง สามารถนำพาชีวิตตนและสังคม สู่ความดี ความงามและความสุขสมบูรณ์ของชีวิตได้อย่างแท้จริง

 

ปรัชญาการศึกษา

การจัดการศึกษาปฐมวัย  ของโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ นำชีวิตจริงและความกระตือรือร้นใฝ่ศึกษาของเด็กเป็นตัวตั้ง โดยผ่านการฝึกฝนพฤติกรรมที่ดีงามเน้นความสำคัญในการส่งเสริม  ให้เด็กพัฒนาเต็มตามศักยภาพของความเป็นมนุษย์  ทั้งร่างกายจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา แบบองค์รวม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งส่งเสริมศักยภาพของเด็กเฉพาะตน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้โดยการลงมือทำ  ค้นพบองค์ความรู้ด้วยดังเองจากประสบการณ์จริง  ก่อให้เกิดการเรียนรู้เกิดทักษะในการคิดอย่างมีระบบ  และวิจารณญาณ  เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ภายใต้บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้บนพื้นฐานความสัมพันธ์ และความร่วมมือของสังคมแห่งกัลยาณมิตร อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ   มุ่งพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมให้ครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ  และปัญญาตามหลักไตรสิกขามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยมีบ้าน   วัด  โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

 

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ 

ฝึกฝนพฤติกรรมที่ดีงาม เพื่อพัฒนาจิตใจ และปัญญาให้งอกงาม” 

 

อัตลักษณ์โรงเรียน

เรียนรู้ธรรมะจากธรรมชาติและสรรพสิ่ง  รู้ธรรมชาติของสรรพชีวิต บ่มเพาะความจริง ความดี ความงามสู่ปัญญาตน คือ ศานติ์สุขสมบูรณ์ของชีวิต 

 

เอกลักษณ์โรงเรียน

จำเริญด้วยสติปัญญา คงค่าคุณธรรม  

 

ภารกิจ  (Mission)

 • พัฒนาผู้เรียน แบบองค์รวมผ่านการเรียนรู้และลงมือกระทำด้วยตนเอง อย่างเหมาะสมกับวัย

 • จัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำนวัตกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความร่วมมือจากชุมชน มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 • ส่งเสริมกิจกรรมที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ปลูกฝังความรักในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมบุคลากรครู ในด้านความรู้ ทักษะ การจัดการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

 • พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

 • จัดการบริหารสถานศึกษาอย่างมีระบบ 

 • ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด และ ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

 

 

เป้าหมายโรงเรียน (Goals)

 • โรงเรียนมีโครงสร้างและการบริหารอย่างเป็นระบบ

 • โรงเรียนจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ  มีความร่มเย็น  อบอุ่น  สงบ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

 • นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายที่สมบูรณ์  มีสุขพลานามัยที่แข็งแรง

 • นักเรียนมีสุขภาพจิต  สมรรถภาพจิต และคุณภาพจิตที่ดี

 • นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

 • นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของโรงเรียน

 • นักเรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ และฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 • บุคลากรตระหนักเห็นคุณค่า ภูมิใจในตนเองและวิชาชีพตน

 • บุคลากรมีจิตวิญญาณในความเป็นครู หนักแน่นในคุณธรรม และจริยธรรม

 • ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้พัฒนาได้อย่างเต็มความสามารถ

 • ผู้ปกครองและชุมชน (วัด, ปราชญ์ชาวบ้าน) มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา

 • บุคลากร และผู้ปกครอง (บ้านและโรงเรียน) มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม -ชุมชน

 

bottom of page