top of page

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2543 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งหวัง เห็นเด็กเติบโตขึ้นในสังคมอย่างมีคุณภาพ มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ในวัยก้าวย่างที่มีความหมาย ด้วยกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ ก่อเกิดเกิดพลังแห่งทักษะชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตสู่โลกกว้างได้อย่างมีความสุขและเข้มแข็ง สามารถนำพาชีวิตตนและสังคม สู่ความดี ความงามและความสุขสมบูรณ์ของชีวิตได้อย่างแท้จริง

 

ปรัชญาการศึกษา

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ นำชีวิตจริงและความกระตือรือร้นใฝ่ศึกษาของเด็กเป็นตัวตั้ง โดยผ่านการฝึกฝนพฤติกรรมที่ดีงาม
เน้นความสำคัญในการส่งเสริม ให้เด็กพัฒนาเต็มตามศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ทั้งร่างกายจิตใจ สังคม และสติปัญญาแบบองค์
รวม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งส่งเสริมศักยภาพของเด็กเฉพาะตน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้โดยการลงมือทำ ค้นพบองค์ความรู้
ด้วยดังเองจากประสบการณ์จริง ก่อให้เกิดการเรียนรู้เกิดทักษะในการคิดอย่างมีระบบ และมีวิจารณญาณ  เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถนำความรู้
มาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ภายใต้บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้บนพื้นฐานความสัมพันธ์ และความร่วมมือของสังคมแห่งกัลยาณมิตร อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ มุ่งพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมให้ครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาตามหลักไตรสิกขามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีบ้าน วัด และโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

 

ปรัชญา

ฝึกฝนพฤติกรรมที่ดีงาม เพื่อพัฒนาจิตใจ และปัญญาให้งอกงาม 

 

อัตลักษณ์

เรียนรู้ธรรมะจากธรรมชาติและสรรพสิ่ง รู้ธรรมชาติของสรรพชีวิต บ่มเพาะความจริง ความดี ความงามสู่ปัญญาตน คือ ศานติ์สุขสมบูรณ์ของชีวิต 

 

เอกลักษณ์

จำเริญด้วยสติปัญญา คงค่าคุณธรรม  

 

ภารกิจ

 • พัฒนาผู้เรียน แบบองค์รวมผ่านการเรียนรู้และลงมือกระทำด้วยตนเอง อย่างเหมาะสมกับวัย

 • จัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำนวัตกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความร่วมมือจากชุมชน มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 • ส่งเสริมกิจกรรมที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ปลูกฝังความรักในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมบุคลากรครู ด้านความรู้ ทักษะ การจัดการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพแต่ละบุคคล

 • พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

 • จัดการบริหารสถานศึกษาอย่างมีระบบ 

 • ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด และ ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมายโรงเรียน (Goals)

 • โรงเรียนมีโครงสร้างและการบริหารอย่างเป็นระบบ

 • โรงเรียนจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ มีความร่มเย็น อบอุ่น สงบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

 • นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายที่สมบูรณ์  มีสุขพลานามัยที่แข็งแรง

 • นักเรียนมีสุขภาพจิต  สมรรถภาพจิต และคุณภาพจิตที่ดี

 • นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

 • นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของโรงเรียน

 • นักเรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ และฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 • บุคลากรตระหนักเห็นคุณค่า ภูมิใจในตนเองและวิชาชีพตน

 • บุคลากรมีจิตวิญญาณในความเป็นครู หนักแน่นในคุณธรรม และจริยธรรม

 • ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้พัฒนาได้อย่างเต็มความสามารถ

 • ผู้ปกครองและชุมชน (วัด, ปราชญ์ชาวบ้าน) มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา

 • บุคลากร และผู้ปกครอง (บ้านและโรงเรียน) มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม - ชุมชน

 

bottom of page