top of page
82790253_1405929602940067_84947984894132
82790253_1405929602940067_84947984894132
press to zoom
DSC_0390
DSC_0390
press to zoom
IMG_9064
IMG_9064
press to zoom
82585719_1405927189606975_29627891723114
82585719_1405927189606975_29627891723114
press to zoom
_I8P9017
_I8P9017
press to zoom
7T7A0026.CR3
7T7A0026.CR3
press to zoom

สังคมแห่งการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันระหว่างบ้าน – โรงเรียน

หน้าที่ของครูและพ่อแม่ คือ การเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเด็ก โรงเรียนฯ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของผู้ปกครองและคุณครูเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสอดคล้อง ต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ปฏิบัติจนเป็นสิ่งเดียวกันกับวิถีการดำเนินชีวิต 

 

       อาทิเช่น 

  • กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองรายบุคคล 

  • กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ 

  • กิจกรรมพ่อแม่พาธรรม

  • กิจกรรมค่ายปลูกสตินำชีวิต 

  • กิจกรรมพลอยภูมิสัมพันธ์...รวมพลคนรักธรรมชาติ

bottom of page