top of page

วิถีชีวิตในบ้านพลอยภูมิ

IMG_9302.JPG
IMG_2076.JPG
IMG_9321.JPG
IMG_5331.JPG
IMG_0111.JPG

07.00 – 08.15 น. 

วัตถุประสงค์

● รับทราบสภาพทั่วไป (กาย-ใจ) ประจำวันของเด็ก 

● ฝึกการรู้จักอารมณ์ ความรู้สึกตนเอง 

● ปลูกฝังมารยาท วัฒนธรรมที่ดีงาม

● ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

● ผ่อนคลายยามเช้าเพื่อปรับอารมณ์ตนเองเข้าสู่วิถีชีวิตในโรงเรียน

การจัดกิจกรรม

● ครู - เด็กมาโรงเรียน (ตรงเวลา) 

● ครู – เด็ก  ทักทายสวัสดี สัมผัส  โอบกอด

● สำรวจอารมณ์ บันทึกความรู้สึกของตนเอง 

● เด็ก จำแนก จัดเก็บ ของใช้ส่วนตัวด้วยตนเอง 

● เล่นอิสระ ผ่อนคลาย สัมผัสธรรมชาติ ดิน หิน ทราย น้ำ สายลม แสงแดด

 

 

08.00 - 09.00 น.

วัตถุประสงค์

● ปลูกฝังวินัยและจิตสำนึกความเคารพ ความกตัญญูในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

● น้อมนำความอ่อนโยน ความดีงามเข้าในหัวใจ ฝึกความรู้สึกตัว การอยู่กับปัจจุบันขณะ

● ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวพัฒนากล้ามเนื้อ

   ใหญ่ – เล็ก ทิศทาง พื้นที่

● ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี/ เสริมสร้างภาวะผู้นำ

● ฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

การจัดกิจกรรม

● เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา 

● เจริญสติ น้อมนำความรู้สึกตัว เช่น การเจริญสติ 14 จังหวะ การเคลื่อนกายพร้อมเสียงจังหวะ 

● เคลื่อนไหวประกอบเพลง/ โคลงกลอน

● ดูละครธรรมทุกวันอังคาร 

● เด็กช่วยเก็บเสื่อ ดูแลสถานที่หลังการเข้าแถว

 

 

 

09.00 - 09.30 น.

วัตถุประสงค์

● ปลูกฝังการเป็นนักสังเกตการณ์ในธรรมชาติ

บ่มเพาะความดี ความจริง ความงาม รับรู้สู่ใจตน 

การจัดกิจกรรม

● รวมเด็ก พูดคุย ทักทาย สวัสดี 

● การสำรวจธรรมชาติในบริเวณโรงเรียน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30 - 10.00 น.

วัตถุประสงค์

● เรียนรู้กิจกรรมที่สัมพันธ์กับหัวข้อ (องค์การเรียนรู้) ฝึกทักษะการสังเกต การจำแนก แยกแยะ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

การแก้ปัญหาบนพื้นฐานของ       การคิดเป็น คิดได้ และคิดดี

● ฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางภาษา วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบองค์รวม

● ฝึกการใช้อายตนะทั้ง ๖ ให้เฉียบคม รับรู้สรรพสิ่งและสรรพชีวิตตามความเป็นจริง

● ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความดี ความจริง ความงาม  

การจัดกิจกรรม

● ครูกับเด็กวางแผนประจำวันร่วมกัน  

● สำรวจความรู้เดิมของเด็ก/ สิ่งที่เด็กอยากรู้/ สิ่งที่ควรรู้ 

● ฟังนิทาน เรื่องราวที่สัมพันธ์กับองค์การเรียนรู้/ เกมปริศนาคำทาย ร้องเพลง ท่องบทกลอน ฯลฯ

● ศึกษาผ่านกระบวนการภาษาธรรมชาติ สำรวจ  ค้นคว้า ทดลอง บันทึก อภิปราย สรุป 

● Instructional Games/ Matal Program/ ศิลปะบำบัด 

● บทบาทสมมติ/ ทัศนศึกษา/ ประกอบอาหาร/ กีฬา – เกมการละเล่น ฯลฯ

● บ้าน – วัด – โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

 

 

10.00 - 10.15 น.

วัตถุประสงค์

● เรียนรู้ระเบียบวินัย การรอคอย การดูแลตนเอง - การช่วยเหลือผู้อื่น  การดูแลรักษาความสะอาด การจัดเก็บอุปกรณ์  ต่างๆเข้าที่ด้วยตนเอง การมีจิตสาธารณะ 

● ฝึกการรับประทานอาหารอย่างรู้สึกตัวและการบริโภคอาหารอย่างรู้คุณค่า

การจัดกิจกรรม

● รับประทานอาหารว่างเช้า ดื่มน้ำธัญพืช เช่น นมถั่วเหลือง น้ำถั่วเขียว น้ำฟักทอง และรับประทานผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อ
สุขภาพ

 

 

 

 

10.15 - 11.15 น.

วัตถุประสงค์

● เรียนรู้รายกลุ่มย่อย รายบุคคล รู้จักการอยู่ร่วมกัน การแบ่งปัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงามกับสิ่งต่างๆรอบตัว

● ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก ความมีจิตจดจ่อ ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความสัมพันธ์มือ-ตา

การจัดกิจกรรม

●  กิจกรรมในมุมเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับองค์การเรียนรู้ หรือมุมการเรียนรู้ทั่วไปตามความสนใจของเด็ก เช่น มุมเกมการ ศึกษา มุมศิลปะ มุมร้อย มุมปั้น

มุมสาน มุมปักผ้า มุมธรรมชาติ ฯลฯ

● ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างถูกวิธี ดูแลของใช้ส่วนรวม 

● สรุปงาน นำเสนอ วิเคราะห์

● ช่วยกันจัดเก็บของเข้าที่อย่างถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย  

 

 

 

 

11.15 - 12.00 น.

วัตถุประสงค์

● ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การใช้ร่างกายอย่างถูกวิธี ความสมดุล ความยืดหยุ่น 

● ฝึกการรับประทานอาหารอย่างรู้คุณค่า ด้วยความรู้สึกตัว และรู้จักการประมาณในการบริโภค   

● ฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเอง มารยาทในการรับประทานอาหาร 

● ฝึกการดูแลความสะอาดของโต๊ะอาหาร การจัดเก็บภาชนะเข้าที่ด้วยตัวเอง

การจัดกิจกรรม

● กิจกรรมกลางแจ้ง ฝึกการใช้เครื่องเล่นสนามอย่างถูกวิธี และการดูแลของใช้ส่วนรวม

● รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาวะที่ดี ระลึกถึงคุณค่าที่ได้รับจากธรรมชาติ และชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน และผู้จัดบริการอาหาร

 

 

 

12.00 - 14.00 น.

วัตถุประสงค์

● ฝึกการดูแลสุขอนามัยด้วยตนเอง

● ฝึกระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึก น้อมนำจิตใจให้นอบน้อม  อ่อนโยนต่อพระรัตนตรัย

การจัดกิจกรรม

● อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน 

● ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังนิทานก่อนนอน

● พักผ่อน นอนหลับ

 

 

 

14.00 - 14.20 น. 

วัตถุประสงค์

● ฝึกการช่วยเหลือตนเอง การดูแลจัดเก็บของใช้ตนเองอย่างถูกต้องเรียบร้อย

● เรียนรู้ระเบียบวินัย การรอคอย การดูแลตนเอง - การช่วยเหลือผู้อื่น  การรักษาความสะอาด จัดเก็บเข้าที่ การมีจิตสาธารณะ 

● ฝึกการรับประทานอาหารอย่างรู้สึกตัวและการบริโภคอาหารอย่างรู้คุณค่า อาหารว่างเพื่อสุขภาพ

การจัดกิจกรรม

● แต่งตัว เก็บที่นอน หมอน ฯลฯ

● เลือกทำกิจกรรมมุมเสรีตามความสนใจ 

● รับประทานอาหารว่างบ่ายที่มีประโยชน์

 

 

 

14.20 - 14.45 น.

วัตถุประสงค์

● เพื่อทบทวนและวิเคราะห์การเรียนรู้ของวันนี้ร่วมกัน และพิจารณาการ กระทำของตนว่ามีปฏิสัมพันธ์กับ เพื่อน ครู

    สิ่งแวดล้อมรอบตัวและธรรมชาติอย่างถูกต้องดีงามหรือไม่ อย่างไร

● เพื่อรู้จักการวางแผนสำหรับการเรียนรู้ในวันต่อไปร่วมกัน 

● เพื่อปลูกฝังเด็กรู้จักการจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย ดูแลความ สะอาดของห้องเรียนร่วมกัน สร้างจิตสาธารณะ

การจัดกิจกรรม

●  สรุปการเรียนรู้ในวันนี้และวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้ ครูชื่นชมและตอกหมุดพฤติกรรมที่ดีงามของเด็กๆ   

IMG_6927.JPG
IMG_8250.JPG
IMG_3571.JPG
IMG_3514.JPG
IMG_6892.JPG
IMG_6391.JPG
IMG_0155.JPG
เเมลงปอ-01.png
ช้าง-เขียว-01-01.png
IMG_3342.JPG
IMG_9126.JPG
IMG_6355.JPG
IMG_6226.JPG
IMG_5777.JPG
bottom of page